Opplæring av lærlingene

Som godkjent lærebedrift er virksomheten forpliktet til å sørge for at lærlingen når kompetansemålene i læreplanen for faget, og å ha en faglig leder som sørger for den daglige opplæringen. Den faglige lederen skal være en person som selv har fag- eller svenneprøve – eller har seks års erfaring i faget.

Det er  viktig at både ledelsen og de ansatte bidrar til å skape et godt læremiljø for lærlingene. Det innebærer å legge til rette for en helt fersk lærling, gi trygghet for at det er lov å stille selv de dummeste spørsmål og ha omtanke for lærlingen. Mange flytter hjemmefra for å få læreplass og kan derfor føle seg litt alene i starten.

 

Læretiden

Læretiden etter ”hovedmodellen” er to år i bedrift, hvorav det ene året defineres som et opplæringsår og det andre som et verdiskapingsår. I verdiskapingstiden skal lærlingen delta i virksomheten på lik linje med andre arbeidstakere og altså bidra til verdiskaping. I praksis betyr dette at lærlingen i starten av læretiden får mer opplæring og trening enn mot slutten av læretiden. Verdiskapingsdelen trappes gradvis opp , og på slutten av læretiden deltar lærlingen betraktelig i produksjonen.

Virksomheten forplikter seg til å:

  • lage en intern opplæringsplan med utgangspunkt i læreplanen for faget. Planen skal være en konkret beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver lærlingen skal utføre i løpet av læretiden, og når disse skal utføres
  • tilby lærlingen et godt arbeids- og læremiljø
  • gi personlig støtte, instruksjon og veiledning i faget
  • ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
  • gjennomføre vurderingssamtaler minst hvert halvår. Disse skal dokumenteres
  • jevnlig vurdere resultatet av opplæringen
  • utbetale lønn som avtalt i lærekontrakten
  • melde lærlingene opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt, og legge til rette for gjennomføring av prøven

Hvis bedriften er medlem i et opplæringskontor, tegnes lærekontrakt med opplæringskontoret. Opplæringskontoret tar da ansvar for å følge opp lærlingen og bidra til at opplæringen blir best mulig. Det er også de som melder opp lærlingen til fag- eller svenneprøven.

Lærebedrifter mottar et tilskudd som dekker deler av de merutgiftene lærlingordningen medfører.
Dersom virksomheten er medlem av et opplæringskontor som følger opp lærlingen, fordeles tilskuddet mellom virksomheten og opplæringskontoret.

 

Når læretiden er ferdig

Virksomheten er ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid, men svært mange virksomheter velger å gjøre det. De fleste opplever at de har lært opp en produktiv medarbeider som kjenner virksomheten godt og velger å tilby lærlingen fast jobb.

95 prosent av lærebedriftene i Norge synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingene når læretiden er over.

Kilde: Rapport fra Utdanningsdirektoratet v/NIFU 17.01.2013.